1. സന്ദർശക സംഘങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
  2. ആഡിറ്റോറിയം സ്റ്റേജ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
  3. ഓഡിറ്റോറിയം ബുക്കിംഗ് നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും
  4. കോൽക്കളി അപേക്ഷാ ഫോറം
  5. മാപ്പിളപ്പാട്ട് കോഴ്‌സ് രണ്ടാം വർഷ അപേക്ഷ
  6. മാപ്പിളപ്പാട്ട് കോഴ്‌സ് അപേക്ഷാ ഫോറം 12.02.2018
  7. ടി എ റസാഖ് സിനി ക്ലബ്ബ് അംഗത്വ ഫോറം
  8. ടി എ റസാഖ് സിനി ക്ലബ്ബ് അംഗത്വ ഫോറം
  9. അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് അപേക്ഷാ ഫോറം – 2018
  10. സംസ്ഥാനതല കലാ പരിശീലനം – പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിബന്ധനകൾ