കോട്ടുപള്ളി നേര്‍ച്ചപ്പാട്ട്

ഫരീദ് ഓലിയാ തങ്ങള്‍

സുലൈമാന്‍ നബി

സുലൈമാന്‍ നബി

ഏര്‍വാടി നേര്‍ച്ചപ്പാട്ട്

ഏര്‍വാടി നേര്‍ച്ചപ്പാട്ട്

ഏര്‍വാടി നേര്‍ച്ചപ്പാട്ട്

മഹ്മൂദ് മാല

മഹ്മൂദ് മാല

മഹ്മൂദ് മാല

കശ്ഫുല്‍ ബുഖാരി

ഹദിയ്യത്തുല്‍ ബാരീ

ഹദിയ്യത്തുല്‍ ബാരീ

താജുല്‍ മൗസ്

ഫൗസുല്‍ മുബീന്‍

കറാമത്തുല്‍ ………..

ഖുദ്‌റത്ത് മാല – മുഹമ്മദ് മറ്റത്ത്

ഖുദ്‌റത്ത് മാല – മുഹമ്മദ് മറ്റത്ത്

മദ്ഹുല്‍ മമ്പുറമീ വന്നഹൂരി – കെ. ഫഹ്മുദ്ദീന്‍ ചേലേമ്പ്ര

മദ്ഹുല്‍ മമ്പുറമീ വന്നഹൂരി – കെ. ഫഹ്മുദ്ദീന്‍ ചേലേമ്പ്ര

നൂറുദ്ദീന്‍ മാല – ഖാളിയാരകത്ത് കുഞ്ഞാവ

നൂറുദ്ദീന്‍ മാല – ഖാളിയാരകത്ത് കുഞ്ഞാവ

മനാഖിബ്മാല – ചേലക്കോട്ടില്‍ ഒലന്‍കുട്ടി

മനാഖിബ്മാല – ചേലക്കോട്ടില്‍ ഒലന്‍കുട്ടി

കറാമത്ത് മാല – കണ്ണംമ്പാട്ടി കെ. മുഹമ്മദ് ഇബ്ന്‍ ഇദ്ദീന്‍കുഞ്ഞ്

കറാമത്ത് മാല – കണ്ണംമ്പാട്ടി കെ. മുഹമ്മദ് ഇബ്ന്‍ ഇദ്ദീന്‍കുഞ്ഞ്‌