തൗബ ബൈത്തും ശര്‍ത്തും
കന്‍ജുല്‍ അര്‍ശ്
ജവാഹിവുല്‍ ഹംസ്
സ്വലാത്തുത്താജ്
മീറാന്‍ വലി മുനാജാത്ത്
ഖ്വസീദത്തുല്‍ ഖുത്ത്ബിയ്യ
ഫരീദ് ഔലിയാ തങ്ങളുടെ കശ്ഫ്
ബദ്ര്‍ ബൈത്ത്
ബദ്‌രിയ്യത്തുല്‍ ഹംസിയ്യ
ബുര്‍ദ ബൈത്ത്
ബദ്‌രിയ്യത്തുല്‍ ഹംസിയ്യ
ബുര്‍ദ ബൈത്ത്
ഖുത്ത്ബിയ്യത്ത് ബൈത്ത്
ബദ്‌രിയ്യത്തുല്‍ ഹംസിയ്യ
യൂസുഫുന്നിസാ ബൈത്ത്
ഹിര്‍സുദ്ദാഅ് ദുആ
10 വക ദുആകള്‍
ഫുര്‍സുദ്ദാഅ് ദുആ
ഫുര്‍സുദ്ദാഅ് ദുആ
ഫുര്‍സുദ്ദാഅ് ദുആ
10 വക ദുആകള്‍
10 വക ദുആകള്‍
ഹിര്‍സുദ്ദാഅ്
ബുര്‍ദ
ബുര്‍ദ
സുയൂഫുന്നസ്ര്‍
ഹവ്വാസ്സുഅസ്മാഉല്‍ ഹുസ്‌നാ
അസ്മാഉല്‍ ഹുസ്‌നാ
അഅ്ദമുസ്സലാത്ത്
റമളാന്‍ മുബാറക്
നാല് വക ഏടുകള്‍
നാല് വക ഏടുകള്‍
ബുര്‍ദ പരിഭാഷ
വിവിധ ഏടുകള്‍
വലിയ ബദ്ര്‍ ബൈത്ത്
ശൗഖീ യസീദ് എന്ന ബൈത്ത്
മലയാം ചേല്‍ ബൈത്തുകള്‍
കോളറക്കെതിരെ ജിബ്‌രീല്‍ ഓതി മന്ത്രിക്കാന്‍ പറഞ്ഞ ദുആ
അഅ്ദമുസ്സലാത്ത് ഋഃ്യേമ
തേട്ടങ്ങളും മുനാജാത്തും
തേട്ടങ്ങളും മുനാജാത്തും
വിവിധ ദുആകളും സ്വലാത്തുകളും
ജല്‍ജലൂത്ത് ബൈത്ത്
786 വക ഏടുകള്‍
ഖ്വസീദത്തുല്‍ വിത്‌രിയ്യ പരിഭാഷ
63 വക മൗലിദ് കിതാബ്
അല്‍ അബ്‌യാത്തുല്‍ അറൂസ്
അല്‍ ജവാഹിറുല്‍ അറൂസ്
അജാഇബുല്‍ ഇസ്തിഗ്ഫാര്‍
ജലബുല്‍ മനാഫിഅ്
തവസ്സുല്‍ കൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് ഖ്വസീദകള്‍
ദിക്‌റിന്റെ ഏട്
ദിക്‌റിന്റെ ഏട്
ഖ്വസീദത്തുല്‍ ഹംസിയ്യ
അഅ്ദു സ്വലാത്ത്
ഖ്വസീദത്തുല്‍ വിത്‌രിയ്യ മുഹമ്മദ് ഇബ്‌നു അബി അബ്ദുള്ള
ബുര്‍ദ ബൈത്ത്
തൗബ
വിവിധ ഏടുകള്‍
131 വക ഏട്
മജ്മൂഉല്‍ ഫവായിദ് ദുആ
തുഹ്ഫത്തുല്‍ അഅ്ബാബ് ചാക്കീരി മൊയ്തീന്‍കുട്ടി
നിളാമുല്‍ അലിയ്യ
ദുആകളും ഏടുകളും
ബുര്‍ദയുടെ തര്‍ജമ
ജല്‍മുല്‍ മനാഫിഹ് വസീല സമ്അ്
മജ്മൂഉല്‍ ഫവായിദ ദുആ
മനാഫിഹുല്‍ ഇഖ്‌വാന്‍ തര്‍ജമ
റുഅ്‌യതുല്‍ ആശിഖ് തര്‍ജമ
ഇസ്ബുല്‍ ബഹ്ര്‍
മൂന്ന് ഖ്വസീദ
അജാഇബുല്‍ ഇസ്തിഹ്ഫാര്‍
റമളാനിന്റെ വിരുതുകള്‍
ഖ്വിഫായത്തുല്‍ അവാം ഖ്വസീദ
കന്‍ജുല്‍ അര്‍ശ്
അസ്മാഉല്‍ ഉസ്‌ന വല്‍ ബദ്‌രി
തൗബാ ബയ്ത്തുകളും ശര്‍ത്തുകളും
ജല്‍ജലൂത്ത് ബൈത്ത്
തര്‍ജമ കിത്താബ്
വിവിധ എടുകള്‍
ബദ്‌രിയ്യത്തുല്‍ മജൂസിയ്യ
നൂറുല്‍ ഈമാന്‍
സ്വലാത്ത്
യാസീന്‍ സൂറത്തും ദുആയും
ദുറവുല്‍ ഹിസാന്‍ ഖസീദ
ബഹുറമുല്‍ അന്വാ കശ്ഫുല്‍ ഗിത്വാ
അദുറമുല്‍ ഹിസാന്‍
ദിക്‌റും ആദാബുകളും