പത്ത്കിതാബുകള്‍

തുഹ്ഫത്തുന്നിസാ എന്ന തര്‍ജമ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ല്യാര്‍ – ചേറൂര്‍

10 കിതാബ് തര്‍ജമ

അല്‍ മദാബിഹ അശ്ശ്ര്‍ഫിഇയ്യ

കീമിയായ സആദ ഗസ്സാലി

കീമിയായ സആദ പി.കെഎംഎല്‍ ഹകീം

ജുമുഅ ഖുതുബ ഇ.കെ. അബൂബക്കര്‍ മുസ്ല്യാര്‍

മസാഇലുന്നികാഹ് കെ.കെ. മുഹമ്മദ് മുസ്ല്യാര്‍

അല്‍കിതാബു ഫി വുജൂബില്‍ ഹിജാബ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ ഹസ്സന്‍ മേല്‍മുറി

മൂന്ന് ത്വലാഖ് ഒരുമിച്ചു ചൊല്ലുന്നതിനെ

ഫത്ഹുല്‍ ഫത്താഹ് ശുജാഇ മൊയ്തു മുസ്ല്യാര്‍

മദാബിഹ ശാഫിഇയ്യ

മദാബിഹ ശാഫിഇയ്യ

മനാസികുല്‍ ഹുജ്ജാജ് കെ.വി. മുഹമ്മദ് മുസ്ല്യാര്‍ പന്താവൂര്‍

മയ്യിത്ത് പരിപാലനം

കന്യകാ ധര്‍മ്മം

ഫത്ഹുല്‍ ഫത്താഹ് അനന്തരവകാശ തര്‍ജമ ശുജാഈ

നിക്കാഹിന്റെ ഖുത്ത്ബയും അതിന്റെ സീഗയും

നിക്കാഹിന്റെ ഖുത്ത്ബയും അതിന്റെ സീഗയും

അല്‍ മദാബിഹ ശാഫിഇയ്യ

മയ്യിത്ത് പരിപാലനം കെ.എം. മുഹ്‌യുദ്ദീന്‍ കുട്ടി

നഹ്ജുല്‍ ദഖാഇഖ് ഫീ ഇല്‍മില്‍ ഹഖാഇഖ് ശുജാഈ

അസ്സ്വലാത്തു

ഖസ്ദുസ്സബീല്‍

കശ്ഫുല്‍ കനാഅ് പി.വി.എം. മൗലവി

കശ്ഫുല്‍ കനാഅ് പി.വി.എം. മൗലവി

കശ്ഫുല്‍ കനാഅ് പി.വി.എം. മൗലവി

കശ്ഫുല്‍ കനാഅ് പി.വി.എം. മൗലവി

സ്ത്രീ സുഖം അബൂ അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍

സ്ത്രീ സുഖം അബൂ അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍

സ്ത്രീ സുഖം അബൂ അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍

മദാബിഹ ശാഫിഇയ്യ

പത്ത് കിതാബ് തര്‍ജ്ജമ

വൈതുല്യം തര്‍ജന

അല്‍ മദാബിഹ ശാഫിഇയ്യ

ഇഅ്‌ലാമുന്നിസാഅ്-കന്യകാധര്‍മ്മം

ഇഅ്‌ലാമുന്നിസാഅ്-കന്യകാധര്‍മ്മം

പത്ത് കിതാബിന്റെ പരിഭാഷ

നബാത്തി ഖുതുബ പരിഭാഷ വി.എം. മുഹ്‌യുദ്ദീന്‍ മൗലവി വൈലത്തൂര്‍

കിതാബു സ്സ്വലാത്ത് ഹുസൈന്‍ ഹില്‍മി ലഷ്‌കി

കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രം

അഹ്കാമു സ്സ്വലാത്ത്

ഫതഹ് നൂര്‍ (ഇഹ്‌യാ ഉലൂമുദ്ദീന്‍ പരിഭാഷ)

ബറകാത്തുല്‍ മുഹ്മിനീന്‍

ഫത്ഹ്സ്സമദ് (ഇഹ്‌യാ ഉലൂമുദ്ദീന്‍ പരിഭാഷ)

കിതാബു ഉംദത്തു മുസല്ലീന്‍

തുഹ്ഫത്തുന്നിസാഅ്

അല്‍മദാബിഹ ശാഫിഇയ്യ (അറബ് ശാസ്ത്രം)

ബയാനുല്‍ മുസല്ലീന്‍ കിതാബ് പെരാടത്തില്‍ കുഞ്ഞിമൂസ മുസ്ല്യാര്‍

കന്‍സുല്‍ ഫറാഇദ് തര്‍ജമ

കിതാബുത്വല്‍ ഫത്താല്‍ ബഹിയ്യ ഫില്‍ അഹ്കാമില്‍ ഫിഖ്ഹിയ്യ

സ്ത്രീസുഖം കൊശി തര്‍ജമ മാടമ്പാത്തു കുഞ്ഞാമ

തുഹ്ഫതുസ്വാഹിമീന്‍ അരയാലപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ്‌

നൂറുല്‍ അബ്‌സാര്‍ തര്‍ജമ