മാലപ്പാട്ട്
പടപ്പാട്ട്
ഖിസ്സപ്പാട്ട്
ഒപ്പനപ്പാട്ട്
ചരിത്രം
ഫിക്ഹ്
അഖീദ
മൗലീദ്
ഏടുകള്‍/സ്വലാത്ത്
റാത്തീബ്
നേര്‍ച്ചപ്പാട്ട്
സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം
ഖുര്‍ആന്‍ തഫ്‌സീര്‍
ഫത്‌വ
ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം
ഭാഷാശാസ്ത്രം
ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക്
മാഗസിനുകള്‍
കെസ്സ്പാട്ട്
കഥ – നോവല്‍
ഉപദേശ ഗാനം
സര്‍ക്കീട്ട് പാട്ട്
ബൈബിള്‍ വിവര്‍ത്തനം