ഖുര്‍ആന്‍ പരിഭാഷ മായന്‍കുട്ടി എളയ സൂറത്തുല്‍ കഹ്ഫ് പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ കഹ്ഫ് പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ യാസീന്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ യാസീന്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ നൂര്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ നൂര്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ അമ്മ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ അമ്മ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ വാഖിഅ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ തബാറക പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ വാഖിഅ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ റഹ്മാന്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ റഹ്മാന്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ റഹ്മാന്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ റഹ്മാന്‍ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ റഹ്മാന്‍ പരിഭാഷ

തുഹ്ഫത്തുല്‍ ഇഖ്‌വാന്‍ ഫിത്തജ്‌വീദ്

യാസീന്‍ തഫ്‌സീറും ദുആഉം

സൂറ: വാഖിഅ പരിഭാഷ

ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍

സൂറത്തുല്‍ വാഖിഅ പരിഭാഷ

സൂറത്തുല്‍ ഇഖ്‌ലാസ് വ്യാഖ്യാനം

അഹ്കാമുത്തജ്‌വീദ് വക്കം മൗലവി

മദാരിജുല്‍ ഖിറാആ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി

സീനത്തുല്‍ ഖ്വാരി തര്‍ജ്ജമ പി. ഹസ്സന്‍ മൗലവി വെളിയംങ്കോട്

ഫത്ഹുല്‍ മുബീന്‍ ഫീ ബയാനി തഫ്‌സീരില്‍ ഖുര്‍ആന്‍ ഒന്നാം ജുസ്ഹ്

തജ്‌വീദുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍

ഹൈറാത്തുല്‍ മുസ്‌ലിമീന്‍ തഫ്‌സീര്‍

യാസീന്‍ തര്‍ജ്ജമ

അമ്മ ജുസ്അ് പരിഭാഷ

തുഹ്ഫത്തുല്‍ ഇഖ്‌വാന്‍ വീരാന്‍കുട്ടി

ഫയ്‌ളുര്‍റഹ്മാന്‍ ഫി തഫ്‌സീറി ഉമമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍

തുഹ്ഫത്തുല്‍ ഖാരി ചാക്കീരി മൊയ്തീന്‍കുട്ടി

അര്‍റഹ്മാന്‍ സൂറത്തിന്റെ തര്‍ജ്ജമ

ലാമിന്റെ തര്‍ജ്ജമ

യാസീന്‍ സൂറത്തിന്റെ തര്‍ജ്ജമ

തുഹ്ഫത്തുല്‍ ഇഖ്‌വാന്‍ ഫീ തു്‌വീദി

തജ്‌വീദിന്റെ കിത്താബ്

തുഹ്ഫത്തുല്‍ ഇഖ്‌വാന്‍

തുഹ്ഫത്തുല്‍ ഖാരി, ചാക്കീരി മൊയ്തീന്‍കുട്ടി