ജമലുല്ലൈലി മാല
കുഞ്ഞാമിമാല
ജവാഹിറത്തുല്‍ അര്‍ബഅ മാല
ജൗഹറത്ത് മാല
ജൗഹറത്ത് മാല
ജൗഹറത്ത് മാല
ജൗഹറത്ത് മാല
കൗമാല (കയ്യെഴുത്ത്)
കൗമാല (കയ്യെഴുത്ത്)
മദനമോഹിനി എന്ന കുഞ്ഞാമിമാല
ഖദീജാബീവിയുടെ വഫാത്ത് മാല
ഖദീജാബീവിയുടെ വഫാത്ത് മാല
ഖദീജാബീവിയുടെ വഫാത്ത് മാല
ഖദീജാബീവിയുടെ വഫാത്ത് മാല
അയ്യൂബ് നബിയുടെ റഹ്മത്ത് മാല
അയ്യൂബ് നബിയുടെ റഹ്മത്ത് മാല
അയ്യൂബ് നബിയുടെ റഹ്മത്ത് മാല
അയ്യൂബ് നബിയുടെ റഹ്മത്ത് മാല
അയ്യൂബ് നബിയുടെ റഹ്മത്ത് മാല
ബദ്‌റുല്‍ കുബ്‌റാ എന്ന ചരിത്രശിരോമണിമാല
ഖൈസ് മാല
ഉസ്‌വത്ത്മാല
ജമലുല്‍ലൈലി മാല
മുഖന്നിസ് മാല
അയ്യൂബ് നബിയുടെ വഫാത്ത്മാല
ഈസമാല
ഖദീജാബീവി വഫാത്ത്മാല
ഖദീജാബീവി വഫാത്ത്മാല
ഖദീജാബീവി വഫാത്ത്മാല
കുതുകുത്ത് സംഭാഷണമാല
ഹഫ്‌സത്ത്മാല
കൊടുങ്കാറ്റ്മാല
ഖദീജാബീവിയുടെ വഫാത്ത്മാല
അയ്യൂബ് നബിയുടെ റഹ്മത്ത്മാല
ഫാത്തിമമാല
മിസ്ബാഹുല്‍ ഫുഹാദ് മാല
സ്വര്‍ഗാരോഹണമാല
നല്‍മദ്ഹ്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുപ്പിപ്പാട്ട്
പുതിയ അക്ബര്‍ സദഖ അബൂ ദുലാമ
മുമ്പത്തെ അക്ബര്‍ സദഖ സി.കെ. അവറാന്‍
അക്ബര്‍ സദഖയെന്ന പക്ഷിപ്പാട്ട് നടുതോപ്പില്‍ അബ്ദുള്ള – മൊഗ്രാല്‍
അക്ബര്‍ സദഖയെന്ന പക്ഷിപ്പാട്ട് നടുതോപ്പില്‍ അബ്ദുള്ള – മൊഗ്രാല്‍
അക്ബര്‍ സദഖയെന്ന പക്ഷിപ്പാട്ട് നടുതോപ്പില്‍ അബ്ദുള്ള – മൊഗ്രാല്‍
അക്ബര്‍ സദഖയെന്ന പക്ഷിപ്പാട്ട് നടുതോപ്പില്‍ അബ്ദുള്ള – മൊഗ്രാല്‍
ഖ്വിസ്സ ഫാത്തിമത്തുല്‍ ബത്തുല്‍ എ.ഐ. മുത്തുകോയതങ്ങള്‍, അന്ത്രോത്ത്
വഫുത്തു ഫാത്തിമ മുസ്ല്യാരകത്ത് അഹ്മദ് മൗലവി
വഫുത്തു ഫാത്തിമ മുസ്ല്യാരകത്ത് അഹ്മദ് മൗലവി
വഫാത്തു ഫാത്തിമ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
വഫാത്തു ഫാത്തിമ തോട്ടുമുഖം ശരീഫ് ബീവി
വഫാത്തു ഫാത്തിമ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
വഫാത്തു ഫാത്തിമ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
വഫാത്തു ഫാത്തിമ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
വഫാത്തു ഫാത്തിമ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
വഫാത്തു ഫാത്തിമ എ.ഐ. മുത്തുകോയതങ്ങള്‍, അന്ത്രോത്ത്
ഇബ്രാഹീം ത്വാഖത് എന്ന ഖിസ്സപ്പാട്ട്
ഇബ്രാഹിം നബി മാര്‍ഗ്ഗം നടത്തിയ ഖ്വിസ്സ
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം എന്ന പാട്ട്
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് എം.എ. ഇംബിച്ചി
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് എം.എ. ഇംബിച്ചി
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് എം.എ. ഇംബിച്ചി
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് എം.എ. ഇംബിച്ചി
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് എം.എ. ഇംബിച്ചി
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് എം.എ. ഇംബിച്ചി
ഇബ്രാഹിമുബ്‌നു അദ്ഹം എം.എ. ഇംബിച്ചി
ഇബ്രാഹിം നബി ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
ഇബ്രാഹിം നബി ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
കുറത്തിപ്പാട്ട് കൈതക്കര സി.എ. ഹസന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
കുറത്തിപ്പാട്ട് കൈതക്കര സി.എ. ഹസന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
കുറത്തിപ്പാട്ട് കൈതക്കര സി.എ. ഹസന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ശുര്‍ബല്‍ ലബന്‍ ഖ്വിസ്സ്വ സി.എച്ച്. അബ്ദുള്ള ഹാജി
ശുര്‍ബല്‍ ലബന്‍ ഖ്വിസ്സ്വ കടുമത്ത് എലന്റ്
കൊമ്പിന്റെ പാട്ട് കടുമത്ത് എലന്റ്
കൊമ്പിന്റെ പാട്ട് കടുമത്ത് എലന്റ്
കൊമ്പിന്റെ പാട്ട് കടുമത്ത് എലന്റ്
താലിപ്പാട്ട്
താലിപ്പാട്ട്
താലിപ്പാട്ട്
താലിപ്പാട്ട്
താലിപ്പാട്ട്
താലിപ്പാട്ട്
താലിപ്പാട്ട്
താലിപ്പാട്ട്
താജുല്‍ അഖ്ബാര്‍ – യൂസുഫ് ഖ്വിസ്സ്വ എ.ഐ. മുത്തുകോയ തങ്ങള്‍
താജുല്‍ അഖ്ബാര്‍ – യൂസുഫ് ഖ്വിസ്സ്വ എ.ഐ. മുത്തുകോയ തങ്ങള്‍
താജുല്‍ അഖ്ബാര്‍ – യൂസുഫ് ഖ്വിസ്സ്വ എ.ഐ. മുത്തുകോയ തങ്ങള്‍
ഫുത്തൂഹാത്തുല്‍ ജസാഇര്‍ ആന്ത്രോത്ത്
ഫുത്തൂഹാത്തുല്‍ ജസാഇര്‍ ആന്ത്രോത്ത്
ഫുത്തൂഹാത്തുല്‍ ജസാഇര്‍ ആന്ത്രോത്ത്
നരിനായാട്ട് പുലിക്കോട്ടില്‍
നരിനായാട്ട് പുലിക്കോട്ടില്‍
വഫാത്തുല്‍ റസൂല്‍ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
വഫാത്തുല്‍ റസൂല്‍ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
വഫാത്തുല്‍ റസൂല്‍ കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
മര്‍യംബീവി ഖിസ്സപ്പാട്ട് ഇ. മൊയ്തീന്‍കുട്ടി മുസ്‌ലിയാര്‍
സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ഒട്ടക ചരിത്രം ഇ. എം. മുസ്‌ലിയാര്‍
സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ഒട്ടക ചരിത്രം ഇ. എം. മുസ്‌ലിയാര്‍
റസൂല്‍ ചരിത്രം
അത്ഭുത രത്‌നമാല കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
കോട്ടുപള്ളി കുഞ്ഞിമരക്കാര്‍ ശഹീബ് കുനിയില്‍ ഇമ്പിച്ചി ബാവ വൈദ്യര്‍
കോട്ടുപള്ളി കുഞ്ഞിമരക്കാര്‍ ശഹീബ് കുനിയില്‍ ഇമ്പിച്ചി ബാവ വൈദ്യര്‍
കോട്ടുപള്ളി കുഞ്ഞിമരക്കാര്‍ ശഹീബ് കുനിയില്‍ ഇമ്പിച്ചി ബാവ വൈദ്യര്‍
കോട്ടുപള്ളി കുഞ്ഞിമരക്കാര്‍ ശഹീബ് കുനിയില്‍ ഇമ്പിച്ചി ബാവ വൈദ്യര്‍
അബ്ദുര്‍ റഹ്മാന്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
ബല്‍ഖീസ് ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
സ്വര്‍ഗ്ഗപുതുമാരന്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് കെ.ടി. മുഹമ്മദ്
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ബദ്‌റുല്‍മുനീന്‍ ഹുസ്‌നുല്‍ജമാല്‍ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
പ്രേമക്കലൈ എന്ന പുതിയ പാട്ട് പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍
താജുല്‍ ഉമൂര്‍ മഹാരാജാവിന്റെ അത്ഭുത കഥകള്‍
കേരള ചരിത്രം പാട്ട് പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍
കേരള ചരിത്രം പാട്ട് പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍
കോട്ടുപള്ളി കുഞ്ഞിമരക്കാര്‍ ശഹീദ്
ഹദ്ദടി ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
ഹദ്ദടി ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
ഹദ്ദടി ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
ദുരാചാര മര്‍ദ്ധനം കോടഞ്ചേരി മരക്കാര്‍ മുസ്ല്യാര്‍
ഹലീമ ബീവി മുലകൊടുത്ത ചരിത്രം ഇ.എം. മുസ്ല്യാര്‍
ആകാശം ഭൂമി
ആകാശം ഭൂമി
ആകാശം ഭൂമി
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് പി.എം. പരീക്കുട്ടി
ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് പി.എം. പരീക്കുട്ടി
ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് പി.എം. പരീക്കുട്ടി
ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് പി.എം. പരീക്കുട്ടി

ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് പി.എം. പരീക്കുട്ടി
ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് പി.എം. പരീക്കുട്ടി
പുതിയ മിഅ്‌റാജ് എന്ന ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
മുഹ്‌യുദ്ധീന്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് മൂച്ചിക്കുട്ടത്തില്‍ കുഞ്ഞാവ വൈദ്യര്‍
മുഹ്‌യുദ്ധീന്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് മൂച്ചിക്കുട്ടത്തില്‍ കുഞ്ഞാവ വൈദ്യര്‍
മുഹ്‌യുദ്ധീന്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് മൂച്ചിക്കുട്ടത്തില്‍ കുഞ്ഞാവ വൈദ്യര്‍
മുഹ്‌യുദ്ധീന്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് മൂച്ചിക്കുട്ടത്തില്‍ കുഞ്ഞാവ വൈദ്യര്‍
വലിയ ഉമര്‍ ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട്
താലി മുതല്‍ നാലു വക (4 ചീ……)
വാജിബാത്തുല്‍ മുഅ്മിനീന്‍ കാരക്കാട്ട് ഉണ്ണിയാന്‍ കുട്ടി
സുലൈമാന്‍ നബി ഖ്വിസ്സ്വ എടത്തോള മൊയ്തു കുട്ടി മുസ്‌ലിയാര്‍
മൂസാ നബി ഖ്വിസ്സ്വപ്പാട്ട്
മൂസാ നബി ഖ്വിസ്സ്വ എടത്തോള മൊയ്തു കുട്ടി മുസ്‌ലിയാര്‍
ഒട്ടകത്തിന്റെയും മാനിന്റെയും കഥ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
വലിയ കച്ചവടപ്പാട്ട്
വലിയ കച്ചവടപ്പാട്ട്
വലിയ കച്ചവടപ്പാട്ട്
വലിയ കച്ചവടപ്പാട്ട്
ഹിജ്‌റ ഖിസ്സ്വപ്പാട്ട് മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
ഹിജ്‌റ എന്ന പാട്ട് മുസ്ല്യാരകത്ത് അഹമ്മദ് മൗലവി
ഹിജ്‌റ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ ഉണ്ണിമമ്മദ് വൈദ്യര്‍
ഹിജ്‌റ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ ഉണ്ണിമമ്മദ് വൈദ്യര്‍
ഹിജ്‌റ മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍ ഉണ്ണിമമ്മദ് വൈദ്യര്‍
കുപ്പിപ്പാട്ട്
കുറത്തിപ്പാട്ട് കൈതക്കര സി.എ. ഹസ്സന്‍കുട്ടി
സുലൈമാന്‍ നബി ഖ്വിസ്സപ്പാട്ട് എടത്തല മൊയ്തീന്‍കുട്ടി മുസ്ല്യാര്‍
കൊമ്പിന്റെ പാട്ട്
യൂസുഫ്ഖ്വിസ്സ സെയ്താലി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ആലപ്പുഴ
ബഹ്‌റാമുല്‍ മജൂസി എന്ന രസകരമായ വലിയ ഖിസ്സപ്പാട്ട്
മക്കംഫത്ത്ഹ്
മക്കംഫത്ത്ഹ്
മക്കംഫത്ത്ഹ്
മഹ്ദനുല്‍യവാഖീത്ത് കുഴിയന്തടത്തില്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍ കുട്ടി
മമ്പുറം ഖിസ്സപ്പാട്ട്
ബള്‍ക്കീസ് എന്ന പാട്ട്
പുതിയ വലിയ കച്ചവടപ്പാട്ട്
മിസ്ബാഹുല്‍ ഫുഹാദ്മാല കാഞ്ഞിരാല കുഞ്ഞിരായിന്‍
താലിപ്പാട്ട്
വഫാത്തുന്നബിപ്പാട്ട്
സ്വര്‍ഗ്ഗപ്പുതുമാരന്‍
വലിയ ഉമര്‍ഖിസ്സ
ഖദീജാവീവി വഫാത്ത്
അഫ്‌സത്ത് മാല
സുലൈമാന്‍ ഖിസ്സപ്പാട്ട്
തിരുതരുളമാല
ബക്കാവലി എന്ന പാട്ട്
ദാനിയേല്‍ നബി ഖിസ്സപ്പാട്ട്
അംദര്‍ ഇബ്‌നുവാഇന്‍ ഖിസ്സപ്പാട്ട്
ബദ്‌റുല്‍ മുനീര്‍ എന്ന പാട്ട് ഏറ്റവും പഴയപതിപ്പ് മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍
പഞ്ചഗംഗരത്‌നമാല കൈനഗരി സി.എ. ഹസന്‍കുട്ടി
കിളവിപ്പാട്ട്
മദമോഹിനി കുഞ്ഞാമിമാല എടവലന്‍ മൊയ്തീന്‍
മതിരപ്പൂമാല നാലകത്ത് കുഞ്ഞിമൊയ്തീന്‍കുട്ടി
തേങ്ങാപ്പാട്ട്
മാങ്ങാപ്പാട്ട്
മുല്‍തമിസ്സിന്റെ പാട്ട്
ഇംറാന്‍ ഖിസ്സപ്പാട്ട്
സലാസീല്‍ എന്ന പാട്ട്
11 വക ഖിസ്സപ്പാട്ടുകള്‍
കൊടുങ്കാറ്റ്മാല
മുഖന്നിസ് മാല എന്ന പാട്ട്
തോത്തക്കാണി എന്ന ഖിസ്സപ്പാട്ട്, (മുഹിയുദ്ദീന്‍ കീര്‍ത്തനം – മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍)
പുതിയ വലിയ യുസഫ് ഖിസ്സപ്പാട്ട്
ശഫാഅത്ത് മാല
ജദീദുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന അഫ്‌സത്ത് മാല
ഖസാഇസു സുലൈമാന്‍ പാട്ട്
മിഹ്‌റാജ് വൃത്താന്തം
ജഅ്ഫര്‍ ത്വയ്യാറെ മക്കളെ ബിശേഷം
ഹഖ്വാന എന്ന പാട്ട്
തൂഫാന്‍ മാല
ഈസാനബിയെ അദൃപ്പത്തില്‍ പെറ്റ വര്‍ത്തമാനം
പുതിയ യുസുഫ് ഖിസ്സ
ബദ്ര്‍ അടങ്ങിയപാട്ടുകള്‍ കയ്യെഴുത്ത് കര്‍ത്തൃനാമം അറിയില്ല
ചാക്കീരിമംഗലം
പുതിയ വലിയ യൂസുഫ് ഖിസ്സ
തിരുതരുളമാല
പഞ്ചഗംഗരത്‌നമാല കൈനഗരി സി.എ. ഹസന്‍കുട്ടി
പഴയമിഅ്‌റാജ് എന്ന് ഖിസ്സപ്പാട്ട്
കുറത്തിപ്പാട്ട് കൈനഗരി സി.എ. ഹസന്‍കുട്ടി
കുറത്തിപ്പാട്ട് കൈനഗരി സി.എ. ഹസന്‍കുട്ടി
അഹ്മദ് ശൈഖ് യുദ്ധ വൃതാന്തംby മന്നുലക്കുന്നത്ത് ചൊല്ലുവര്‍ പുരയില്‍ മൊയ്തീന്‍കട്ടി കുരിക്കള്‍
താജുല്‍ അയുബാര്‍ യുസഫ് ഖിസ്സപ്പാട്ട് എ.ഐ. മുത്തുകോയതങ്ങള്‍
മഅദനുല്‍ യമാകീത്ത് എന്ന പാട്ട് കുഴിയന്‍ തടത്തില്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍ കുട്ടി
മഅദനുല്‍ യമാകീത്ത് എന്ന പാട്ട് കുഴിയന്‍ തടത്തില്‍ അബ്ദുറഹിമാന്‍ കുട്ടി
ഹിജ്‌റത്തുനബി മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍/ഉണ്ണിമമ്മദ് വൈദ്യര്‍
നരിനായാട്ട് പാട്ട് പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍
നരിപ്പാട്ട് അഹമ്മദ്കുട്ടിമൊല്ല
നരിപ്പാട്ട് അഹമ്മദ്കുട്ടിമൊല്ല
ആദംനബിയുടെ ഖിസ്സപ്പാട്ട് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞാവ
യുസഫ് ഖിസ്സപ്പാട്ട് കെ.വി.എം. പന്താവൂര്‍
യുസഫ് ഖിസ്സപ്പാട്ട് കെ.വി.എം. പന്താവൂര്‍
ലോകാത്ഭുതമാല കൊച്ചുണ്ണികാക്ക കെ.വി. അബ്ദുല്ലകാക്ക
ലോകാത്ഭുതമാല കൊച്ചുണ്ണികാക്ക കെ.വി. അബ്ദുല്ലകാക്ക
ആദം നബിയുടെ ഖിസ്സപ്പാട്ട് വൈദ്യാരകത്ത് കുഞ്ഞാവ
ഹിജ്‌റ ഖിസ്സപ്പാട്ട് മോയിന്‍കുട്ടി വൈദ്യര്‍/ഉണ്ണിമമ്മദ് വൈദ്യര്‍
താജുല്‍കലാം മുസനബി ഖിസ്സപ്പാട്ട് പി.എസ്സ്. മൂസ കൈപ്പമംഗലം
താജുല്‍കലാം മുസനബി ഖിസ്സപ്പാട്ട് പി.എസ്സ്. മൂസ കൈപ്പമംഗലം
തിരുതരുളമാല
തിരുതരുളമാല
രീഹുശ്ശദീദ് എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് മാല കെ.സി. മമ്മദ്കുട്ടിമൊല്ല
രസംകൃതമാല കെ.സി. മമ്മദ്കുട്ടി മൊല്ല
ഖ്വിസ്സതു തൂഫാന്‍ അഥവാ നൂഹ് നബിയുടെ ചരിത്രം കരിക്കുംപുറത്ത് മുഹമ്മദ്മൗലവി
ഖ്വിസ്സതു തൂഫാന്‍ അഥവാ നൂഹ് നബിയുടെ ചരിത്രം കരിക്കുംപുറത്ത് മുഹമ്മദ്മൗലവി
വിശുദ്ധമാര്‍യം