ഖിസ്സപ്പാട്ട്

ജമലുല്ലൈലി മാല കുഞ്ഞാമിമാല ജവാഹിറത്തുല്‍ അര്‍ബഅ മാല ജൗഹറത്ത് മാല ജൗഹറത്ത് മാല ജൗഹറത്ത് മാല ജൗഹറത്ത് മാല കൗമാല (കയ്യെഴുത്ത്) കൗമാല (കയ്യെഴുത്ത്) മദനമോഹിനി എന്ന […]

പടപ്പാട്ടുകള്‍

ഫാറത്ത് മാല (എലിപ്പട) ചേറൂര്‍ പട കയ്യെഴുത്ത് (മമ്മദ് കുട്ടി & മുഹ്‌യുദ്ധീന്‍) ചേറൂര്‍ പട കയ്യെഴുത്ത് കെ.ടി. മുഹമ്മദ് ചേറൂര്‍ പട കയ്യെഴുത്ത് കെ.ടി. മുഹമ്മദ് […]

മാലപ്പാട്ട്

മുഹ്‌യിദ്ദീന്‍ മാല (കയ്യെഴുത്ത്) അറയ്ക്കല്‍ കൊട്ടാരം കണ്ണൂര്‍ മുഹ്‌യിദ്ദീന്‍ മാല (കയ്യെഴുത്ത്) ആന്ത്രോത്ത് മുഹ്‌യിദ്ദീന്‍ മാല (കയ്യെഴുത്ത്) ആന്ത്രോത്ത് മുഹ്‌യിദ്ദീന്‍ മാല (കയ്യെഴുത്ത്) ആന്ത്രോത്ത് മുഹ്‌യിദ്ദീന്‍ മാല […]